Ekerö Vasa Värme AB

Med start 2019 kommer ett helt nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk att anläggas i Brygga industriområde. Anläggningen dimensioneras för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum. Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år.

Parallellt kommer ett nytt fjärrvärmenät att anläggas. Fjärrvärmesystemet kommer att stå klart senast hösten 2021.

Det nybildade bolaget ägs till 65 procent av Vasa Värme och till 35 procent av Ekerö kommun. I samarbetsavtalet ingår årlig leverans av fjärrvärme till kommunen.

Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket med medel från Klimatklivet.

Under våren 2019 har vi inlett diskussioner med andra fastighetsägare som vi tror kan vara intresserade att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Senare påbörjar vi aktiviteter för att berätta om vårt erbjudande till alla som kan vara intresserade av att ansluta sig. 

Du kan naturligtvis redan nu föranmäla intresse till vår kundservice per mail, eller telefon: 020-802 800 (dagtid mellan kl. 8.00 och kl. 16.00). 

Du kan också skicka in en direkt intresseanmälan

Ett föranmält intresse innebär enbart att du är intresserad av att få höra mer om vårt erbjudande. Intresseanmälan är på intet sätt förpliktigande.

  
 

Faktaruta Ekerö (under uppförande): 

Med start våren 2019 uppförs helt nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Anläggningen kommer att stå färdig för första leverans senast hösten 2021. 

Anläggningen dimensioneras för att årligen:

  • Kunna leverera cirka 30 GWh fjärrvärme
  • Basera produktionen på 100 procent biobränsle

Anläggningen kommer att bestå av:

  • Ett värmeverk med två biobränsle-eldade pannor om vardera 3,5 MW installerad effekt.
  • Ett fjärrvärmenät i och kring Ekerö centrum som i vid driftstart blir åtminstone 5 km långt.