Fjärrvärmelagen

Riksdagen antog 2008 en helt ny fjärrvärmelag som ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Om det sker ändringar i avtalsvillkoren så ska ändringar meddelas senast två månader före den dag då de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har meddelats om förändringen.

På Riksdagens hemsida kan du läsa lagen i sin helhet: Fjärrvärmelagen

För mer information kontakta
Kundservice

Länkar: 
Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmenämnden