Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på beprövade tekniker och system för produktion och distribution av värme. Dessa tekniker och system vidareutvecklas och förbättras ständigt för att också kunna leva upp till morgondagens krav, förväntningar och behov. 

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett slutet system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp både vatten till värmesystemet och varmvatten i kranarna. 

Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen för att åter ledas tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Många fjärrvärmeverk använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och med hänsyn till klimat och miljö.

Läs mer hos branschorganisationen 
Energiföretagen/sa-fungerar-det