Vasa Värme Kalix AB

Vasa Värme förser cirka 550 fastigheter i Kalix med fjärrvärme, varav 360 är villor. Vi täcker 80 procent av Kalix tätorts värmebehov. 

Fjärrvärmeverksamheten i Kalix har sedan 2010 ett nära samarbete med Setra Såg. Sedan Vasa Värme tog över verksamheten 2014 har detta samarbete fördjupats bland annat genom att en ny biobränsleeldad panna byggts på sågens fastighet. Denna panna tillsammans med den tidigare från 1997 gör att 98 – 99 procent av fjärrvärmen i Kalix produceras med biobränsle, både från Setra Såg men även andra lokala biobränsleproducenter. 

Vid värmeverket finns en 1500 m3 ackumulatortank som används för att korttidslagra producerad värme. Därmed kan produktionen optimeras till hög kostnadseffektivitet och lägre miljöpåverkan.

I två rökgaskondensorer tillvaratas den sista energin ur rökgaserna. På så sätt utnyttjas biobränslets energiinnehåll optimalt. 

Investeringen i en ny biobränsleeldad panna ledde till en minskad oljeförbrukning med cirka 500 m3 olja 2014 jämfört med eldningssäsongen 2013. 

Biobränsleaskan från förbränningen används att täcka gamla deponier.

Verksamheten i Kalix startade på tidigt 1980-tal. De ursprungliga oljeeldade pannorna används idag endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt). 

  
 

Faktaruta Kalix: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras cirka 100 GWh fjärrvärme 
  • Uppgår andelen biobränsle till 98-99 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • 3 pannor från 1984, 1996 och 2014 som eldas med biobränsle med en total installerad effekt om 20 MW
  • 3 olje-eldade pannor från 1980-talet som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt)
  • 2 rökgaskondensorer om 3 MW respektive 1,5 MW som är kopplade till biobränslepannorna
  • En ackumulatortank om 1 500 m3
  • Ett 50 km långt fjärrvärmenät i Kalix tätort
 

 

Vasa Värme Kalix