Vasa Värme Krokek AB

Vasa Värmes värmeverk i Krokek förser några större kommunala fastigheter med värme. Värmen produceras på uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB som äger och driver det lokala fjärrvärmenätet.

Biobränslepannan om 1 MW från 2012 står under normala driftförhållanden för hela värmeproduktionen. Vid anläggningen finns även en oljepanna som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt). Anläggningen är driftsäker och levererar värme med låg miljöbelastning. 

  
 

Faktaruta Krokek: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras cirka 2,4 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till cirka 99 procent 

Värmeverket består av:

  • En träpellets-eldad panna från 2012 med en installerad effekt om 1 MW
  • En oljepanna om 0,6 MW som endast används som reserv och spetslast
    (när det är väldigt kallt)

Vasa Värme Krokek AB säljer den producerade värmen till Hyresbostäder i Norrköping AB som äger och driver det lokala fjärrvärmenätet. 

 

 

Vasa Värme Krokek