Resursanvändning och miljö

Huvuddelen av Vasa Värmes produktion kommer från förnybar biomassa. Vi investerar i både befintliga och nya anläggningar för att ytterligare minska användandet av fossila bränslen.

Resurshushållning och förnybar energi

Alla former av uppvärmning innebär att vi använder och nyttiggör våra gemensamma naturresurser. Detta för att tillgodose våra behov av värme och komfort. Genom att välja förnybara energiresurser som biobränsle säkerställer vi att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Genom att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt säkerställer vi att de räcker till.

För att kunna nyttiggöra naturresurserna måste de omvandlas och förädlas. I samtliga sådana förädlingsprocesser påverkas miljö och klimat på ett eller annat sätt. Vi kan aldrig bedriva verksamheten helt utan påverkan. Men vi kan hålla miljöpåverkan på en rimligt låg nivå genom att välja rätt tekniker och hålla våra anläggningar i bra skick.  

Tack vare att fjärrvärmen produceras i stora anläggningar med effektiv förbränning och rening, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om varje hushåll haft sin egen uppvärmning. 

Utnyttjande av spillvärme

Allt mer av den svenska fjärrvärmen produceras genom att så kallad spillenergi tillvaratas. Exempel på spillenergi är den värme som blir över när el produceras i förbränningsanläggningar samt spillvärme från industriprocesser. Sedan 1980-talet har energi som tas tillvara ur avfall och skogsrester (som toppar och grenar) samt annat biobränsle årligen ökat. Utan utbyggd fjärrvärme hade en stor del av denna spillvärme gott till spillo.

Fjärrvärme ger låga utsläpp

Den svenska energiförsörjning har tack vare den utbyggda fjärrvärmen låga utsläpp av växthusgaser och låg påverkan på närmiljön. Svenska städer är bland de renaste i världen, utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har successivt minskat i takt med att  fjärrvärmen byggts ut. 

 

Miljöfördelar:

• Energieffektiv värmeproduktion
• Hushållning med jordens resurser
• Minskad klimatpåverkan
• Minskade utsläpp av luftföroreningar
• Minskat koldioxidutsläpp

Läs mer hos branschorganisationen
Energiföretagen.