Vasa Värme bygger fjärrvärme tillsammans med Ekerö kommun

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 beslöt Ekerö Kommun att anta Vasa Värmes anbud för att anlägga ett helt nytt fjärrvärmesystem.

Avtal kommer att undertecknas mellan parterna i december 2018. Enligt avtalet kommer ett gemensamt fjärrvärmebolag att bildas där Vasa Värme Holding AB äger 65 procent och Ekerö Kommun 35 procent. 

Investeringen i produktionsanläggning och distributionsnät uppgår till cirka 65 mkr under de närmaste åren. Cirka 30 mkr avses täckas av beviljat stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”.

Avtalet gäller till och med 2032.

”Det är med stor glädje som vi har mottagit beskedet från Ekerö Kommun” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme Holding AB och fortsätter: ”Vi vill växa tillsammans med Ekerö Kommun och ser fram emot att utveckla den lokala energiförsörjningen. Vårt gemensamma fokus är hållbar utveckling och attraktiva erbjudanden till kunderna.”

I juli 2018 blev Vasa Värme och andra intressenter inbjudna att lämna anbud för att projektera, bygga och driva ett helt nytt fjärrvärmesystem i Ekerö Centrum.  Anbudet inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder. Även andra fastighetsägare i och kring Ekerö centrum kommer att erbjudas anslutning. 

Med start 2019 kommer ett helt nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk att anläggas i Brygga industriområde. Anläggningen dimensioneras för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum. Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år.

Parallellt kommer ett nytt fjärrvärmenät att anläggas.  Fjärrvärmesystemet kommer att stå klart lagom till att eldningssäsongen hösten 2020. 

Alla fastighetsägare i området kommer att erbjudas anslutning till attraktiva priser. En lokal informationskampanj startar så snart alla formaliteter är klara, preliminärt vintern/våren 2019.

Pressmeddelande (PDF)

Publicerad: 2018-12-04

Prislistor 2019

Vi har idag lagt ut de nya prislistorna för Voxnadalen (Edsbyn och Alfta), Malmköping samt Kalix.

Den 1 januari 2019 höjs priserna med i genomsnitt 2,1 procent för alla våra kunder i Voxnadalen, Malmköping och Kalix. Prishöjningen ligger på samma nivå som inflationen och KPI (konsumentprisindex). Detta trots att marknadspriserna för biobränsle har stigit mer än inflationen sedan föregående säsong. Bränslet är vår största kostnad.

Det är inte bara biobränslepriserna som ökat mer än inflationen och KPI på senare tid. Även oljepriserna och elen har blivit betydligt dyrare. Detta gör vår fjärrvärme ännu mer attraktiv gentemot de idag vanligaste alternativen, däribland värmepumpar.

Vår affärsidé är att tänka långsiktigt så att vi kan erbjuda våra kunder en bra och konkurrenskraftig fjärrvärme. Vi strävar alltid efter att teckna flerårsavtal för våra bränsleleveranser. Dels för att säkerställa tillgång, dels för att hålla nere våra kostnader. I år har detta möjliggjort att vi kan begränsa prishöjningarna för 2019.

För prisinformation Krokek: kontakta Kundservice

Du kan ladda ned samtliga korrekta prislistor här: Kundservice/Pris


Publicerad: 2018-10-03

Vår verksamhet 2017

Vasa Värme publicerar idag rapporten ”Vår verksamhet 2017”.

I rapporten har vi lagt fokus på att presentera företaget och hur vi ser på verksamheten – både idag och på lite längre sikt.

”Vår affärsidé är att äga och vidareutveckla fjärrvärmen på små och medelstora orter runt om i Sverige. Vårt engagemang är långsiktigt ”säger VD Lars Strömberg och fortsätter:
”De som läser rapporten kommer tydligt att se att fjärrvärmen har en fortsatt viktig roll i den svenska energiförsörjningen och att den är en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina hållbarhetsmål. Vi menar allvar när vi säger att vi både vill och kan förse fler orter med biobränslebaserad, kostnadseffektiv och leveranssäker fjärrvärme.”

Rapporten ”Vår verksamhet 2017” är ingen årsredovisning. Alla våra årsredovisningar sedan starten 2014 finns istället att tillgå via Bolagsverket.

Du kan ladda ned rapporten via länken nedan.
Vår verksamhet 2017 (PDF)

Publicerad: 2018-09-04

Ladda ned rapporten
Vår verksamhet 2017 (PDF)

Anslutning av nya kunder i Kalix

Under perioden augusti-september anlägger vi en ny fjärrvärmekulvert till Johannisberg för att ansluta två större och några mindre fastigheter till vårt fjärrvärmenät i Kalix.

Arbetet ska vara färdigt så att våra nya kunder kan få sin första värmeleverans lagom till uppvärmningssäsongen.

Vi är glada att hälsa våra nya kunder i Kalix välkomna till oss.

Publicerad: 2018-08-24

Förklaring av vår prismodell

Vi har nu tagit fram två dokument i vilka vi förklarar vår prismodell, ett dokument för villakunder och ett för övriga kunder. Vi vill att våra kunder skall kunna begripa sina värmekostnader. 

Samtidigt har vi tagit bort alla äldre prislistor och ersatt dem med ett dokument per ort där vi sammanställt priserna för de senaste fem åren. Här visar vi också hur våra priser har justerats i jämförelse med konsumentprisindex, KPI, under samma period.

Hör gärna av dig till Kundservice om det är något som du inte förstår eller vill diskutera.

Läs mer här: Kundservice/Pris

Publicerad: 2018-03-19

 

Prislistor 2018

Nu har vi lagt upp nya prislistor för Voxnadalen (Edsbyn och Alfta), Malmköping samt Kalix gällande 2018.

För prisinformation Krokek: kontakta Kundservice.  

Du kan ladda ned samtliga korrekta prislistor här: Kundservice/Pris 


Publicerad: 2017-10-05

 

Arkiv tidigare nyheter

Se tidigare nyheter