Prislistor 2020

Vi har idag lagt ut de nya prislistorna för Voxnadalen (Edsbyn och Alfta), Malmköping samt Kalix. Som befintlig kund har du också fått denna information direkt från oss. 
Årets prishöjning ligger något över inflationen och KPI (konsumentprisindex). 

Vår affärsidé är att tänka långsiktigt så att vi kan erbjuda våra kunder en bra och konkurrenskraftig fjärrvärme. Vi strävar alltid efter att teckna flerårsavtal för våra bränsleleveranser. Dels för att säkerställa tillgång, dels för att hålla nere våra kostnader. Bränslet är vår största kostnad. 

För 2019 lyckades vi därigenom begränsa prishöjningarna under inflationsnivån trots att energi- och bränsleprisökningarna var högre. För 2020 är detta inte längre möjligt eftersom energi- och bränslekostnaderna har fortsatt att öka även under 2019.

De nya priserna gäller från och med den 1 januari 2020.

Kontakta vänligen kundservice för prisinformation i Krokek och på Ekerö. Vi publicerar redan nu en preliminär prislista för Ekerö för att du som intresserad kan bilda dig en uppfattning om vad vår fjärrvärme kostar när vi börjar leverera till de förta kunderna hösten 2020.

 

Du kan ladda ned samtliga korrekta prislistor här: Kundservice/Pris


Publicerad: 2019-10-04

Vår verksamhet 2018

Vasa Värme har idag publicerat rapporten ”Vår verksamhet 2018”.
I rapporten över 2018 har vi lagt fokus på att presentera företaget och hur vi ser på verksamheten – både idag och på lite längre sikt. 

Under våren 2019 intervjuade vi några av våra kunder och frågade dem hur de ser på vår fjärrvärme och vilka förväntningar de har på oss i framtiden. Dessa kundintervjuer finns att läsa i rapporten. Här kan du också läsa om hur en av våra partners ser på samarbetet med oss. 

”Vår affärsidé är att äga och vidareutveckla fjärrvärmen på små och medelstora orter runt om i Sverige. Vårt engagemang är långsiktigt. Vi bygger upp och vidareutvecklar verksamheten utifrån de lokala förutsättningar som gäller på respektive ort” säger VD Lars Strömberg och fortsätter:

”Vi menar allvar när vi säger att vi både vill och kan förse fler orter med biobränslebaserad, kostnadseffektiv och leveranssäker fjärrvärme. Med vår finansieringsmodell och prisfilosofi har vi visat att vår fjärrvärme är konkurrenskraftig och att våra kunder får en prisvärd uppvärmning. 

Du som läser rapporten kommer tydligt att se att fjärrvärme har en fortsatt viktig roll i den svenska energiförsörjningen och att den är en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina hållbarhetsmål.”

Rapporten innehåller viktiga finansiella nyckeltal samt även signifikant hållbarhetsdata. Rapporten ”Vår verksamhet 2018” är ingen årsredovisning och heller inte någon hållbarhetsredovisning. 

Alla våra årsredovisningar sedan starten 2014 finns att tillgå via Bolagsverket.

Du kan ladda ned rapporten via länken nedan:
Vår verksamhet 2018 (PDF)

Publicerad: 2019-06-17


Du kan ladda ned rapporten via länken nedan:
Vår verksamhet 2018 (PDF)

Vasa Värme förvärvar Processtecs värmeanläggning i Edsbyn

Avtal har undertecknats om att Vasa Värme förvärvar Processtecs värmeanläggning i Edsbyn.

Anläggningen som förvärvats är sammankopplad med det fjärrvärmenät som Vasa Värme äger och driver i Edsbyn. Vasa Värme äger och driver dessutom ytterligare en värmeanläggning på orten. Huvuddelen av den fjärrvärme som Vasa Värme förser Edsbyn med, har under de senaste åren dock köpts in från den anläggning som nu förvärvats från Processtec.

”Det här är ett logiskt förvärv” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme Holding AB och fortsätter: ”Nu kan vi förenkla hur vi samordnar produktion och biobränsleinköp. Förvärvet innebär framför allt vi nu tar ett samlat grepp om hur vi vidareutvecklar verksamheten i Edsbyn.”

Verksamheten vid anläggningen kommer att fortsätta som förut. Varken Vasa Värmes anställda eller Processtecs anställda påverkas av förvärvet. Precis som tidigare kommer anläggningen att eldas med samma biobränsle och Edsbyborna få samma värme. Skillnaden är att Vasa Värme köper drift och underhållstjänster att från Processtec. Tidigare köpte Vasa Värme värmeenergi.

Vasa Värme tar över anläggningen den 1 juni 2019.

 

Pressmeddelande(PDF)


Publicerad 2019-05-27

Pressmeddelande (PDF)

Information om ny fjärrvärmeanläggning i Kalix

Vasa Värme Kalix AB ansöker om tillstånd enligt Miljöbalkens 9 kap. för uppförande av ny fjärrvärmeanläggning i Kalix. Med anledning av ansökan genomförs samråd enligt Miljöbalkens 6 kap.

Nedan finner du länk till det samrådsunderlag som tagits fram. Synpunkter på ansökan och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kan skickas skriftligen till:
Vasa Värme Kalix AB, Henrik Rosengren, Drottninggatan 50, 591 27 Motala, eller mail 

Eventuella synpunkter skall vara bolaget tillhanda senast 2019-06-03. 

Samrådsunderlag (pdf)

Bakgrund

Vasa Värme Kalix AB:s basproduktion består idag av två biobränsleeldade pannor från 1984 respektive 1996. Pannan från 1984 har de senaste åren orsakat höga underhållskostnader och lägre tillgänglighet och behöver inom de närmaste åren ersättas med ny panna. Vasa Värme Kalix ansöker nu om tillstånd för uppförande av ny samförbränningspanna om 14 MW i direkt anslutning till befintlig fjärrvärmeanläggning på Myrskatavägen 1 i utkanten av Kalix.

Syftet är att säkra fjärrvärmeleveranserna med en ny baslastenhet samt att utöka bränsleflexibiliteten. I samförbränningspannan kommer främst Returträ RT2, inkluderande bygg- och rivningsavfall, att förbrännas. RT2 kommer att blandas med fuktiga biobränslen. Mellanlagring av bränslet kommer att ske på anläggningen. Anläggningen ligger i anslutning till övrig industriell verksamhet och i utkanten av tätorten.

Miljökonsekvenserna, till följd av planerad verksamhet, bedöms huvudsakligen bestå i utsläpp till luft, transporter samt utsläpp av rökgaskondensat till dagvattennätet. I den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas kommer de eventuella effekter som fjärrvärmeanläggningen kan medföra på människor, djur, klimat, mark, vatten och luft att beskrivas. Erforderliga skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att anläggningens påverkan på miljö- och naturvärden blir så liten som möjligt.

Publicerad 2019-05-17

Vasa Värme bygger fjärrvärme tillsammans med Ekerö kommun

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 beslöt Ekerö Kommun att anta Vasa Värmes anbud för att anlägga ett helt nytt fjärrvärmesystem.

Avtal kommer att undertecknas mellan parterna i december 2018. Enligt avtalet kommer ett gemensamt fjärrvärmebolag att bildas där Vasa Värme Holding AB äger 65 procent och Ekerö Kommun 35 procent. 

Investeringen i produktionsanläggning och distributionsnät uppgår till cirka 65 mkr under de närmaste åren. Cirka 30 mkr avses täckas av beviljat stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”.

Avtalet gäller till och med 2032.

”Det är med stor glädje som vi har mottagit beskedet från Ekerö Kommun” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme Holding AB och fortsätter: ”Vi vill växa tillsammans med Ekerö Kommun och ser fram emot att utveckla den lokala energiförsörjningen. Vårt gemensamma fokus är hållbar utveckling och attraktiva erbjudanden till kunderna.”

I juli 2018 blev Vasa Värme och andra intressenter inbjudna att lämna anbud för att projektera, bygga och driva ett helt nytt fjärrvärmesystem i Ekerö Centrum.  Anbudet inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder. Även andra fastighetsägare i och kring Ekerö centrum kommer att erbjudas anslutning. 

Med start 2019 kommer ett helt nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk att anläggas i Brygga industriområde. Anläggningen dimensioneras för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum. Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år.

Parallellt kommer ett nytt fjärrvärmenät att anläggas.  Fjärrvärmesystemet kommer att stå klart lagom till att eldningssäsongen hösten 2020. 

Alla fastighetsägare i området kommer att erbjudas anslutning till attraktiva priser. En lokal informationskampanj startar så snart alla formaliteter är klara, preliminärt vintern/våren 2019.

Pressmeddelande (PDF)

Publicerad: 2018-12-04

Vår verksamhet 2017

Vasa Värme publicerar idag rapporten ”Vår verksamhet 2017”.

I rapporten har vi lagt fokus på att presentera företaget och hur vi ser på verksamheten – både idag och på lite längre sikt.

”Vår affärsidé är att äga och vidareutveckla fjärrvärmen på små och medelstora orter runt om i Sverige. Vårt engagemang är långsiktigt ”säger VD Lars Strömberg och fortsätter:
”De som läser rapporten kommer tydligt att se att fjärrvärmen har en fortsatt viktig roll i den svenska energiförsörjningen och att den är en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina hållbarhetsmål. Vi menar allvar när vi säger att vi både vill och kan förse fler orter med biobränslebaserad, kostnadseffektiv och leveranssäker fjärrvärme.”

Rapporten ”Vår verksamhet 2017” är ingen årsredovisning. Alla våra årsredovisningar sedan starten 2014 finns istället att tillgå via Bolagsverket.

Du kan ladda ned rapporten via länken nedan.
Vår verksamhet 2017 (PDF)

Publicerad: 2018-09-04

Ladda ned rapporten
Vår verksamhet 2017 (PDF)

Anslutning av nya kunder i Kalix

Under perioden augusti-september anlägger vi en ny fjärrvärmekulvert till Johannisberg för att ansluta två större och några mindre fastigheter till vårt fjärrvärmenät i Kalix.

Arbetet ska vara färdigt så att våra nya kunder kan få sin första värmeleverans lagom till uppvärmningssäsongen.

Vi är glada att hälsa våra nya kunder i Kalix välkomna till oss.

Publicerad: 2018-08-24

Förklaring av vår prismodell

Vi har nu tagit fram två dokument i vilka vi förklarar vår prismodell, ett dokument för villakunder och ett för övriga kunder. Vi vill att våra kunder skall kunna begripa sina värmekostnader. 

Samtidigt har vi tagit bort alla äldre prislistor och ersatt dem med ett dokument per ort där vi sammanställt priserna för de senaste fem åren. Här visar vi också hur våra priser har justerats i jämförelse med konsumentprisindex, KPI, under samma period.

Hör gärna av dig till Kundservice om det är något som du inte förstår eller vill diskutera.

Läs mer här: Kundservice/Pris

Publicerad: 2018-03-19

 

Prislistor 2018

Nu har vi lagt upp nya prislistor för Voxnadalen (Edsbyn och Alfta), Malmköping samt Kalix gällande 2018.

För prisinformation Krokek: kontakta Kundservice.  

Du kan ladda ned samtliga korrekta prislistor här: Kundservice/Pris 


Publicerad: 2017-10-05

 

Arkiv tidigare nyheter

Se tidigare nyheter