Fjärrvärme är en viktig samhällsfunktion

Väl fungerande lösningar och system för uppvärmning av lokaler och varmvatten har en viktig funktion i varje fungerande samhälle. Detta gäller inte minst i länder som Sverige med långa kalla vintrar.

Fjärrvärme är ett attraktivt alternativ till andra former av värmeförsörjning. Detta under förutsättning att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag med begränsad geografisk spridning. Minst lika viktigt är att säkerställa långsiktig tillgång till energiråvara till rimligt pris. Slutligen måste verksamheten i samtliga led leva upp till både dagens och morgondagens krav från myndigheter, samhällsföreträdare och kunder. Hög miljöprestanda och begränsad klimatpåverkan är två områden där omvärldens krav och förväntningar ständigt höjs. 

Vasa Värme har därmed ett delat ansvar gentemot flera intressenter. Förutom personalansvar gentemot våra egna medarbetare och leveransansvar gentemot våra kunder har vi också ett samhällsansvar på de platser som vi bedriver verksamhet. Likt alla bolag har vi också ett ansvar gentemot våra ägare.